Общи условия на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД

Гаранционни и Рекламационни условия на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД; ЕИК  BG130643102

 1. Всички Рекламации по извършени услуги се предявяват в сервиза на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД с адрес бул. Асен Йорданов 4.
 2. Гаранционният срок започва да тече от датата на взимане на автомобила от сервиза.
 3. Всички ремонти на автомобили и агрегати извършени в автосервиза на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД, се извършват с части доставени от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД.
 4. Гаранцията за частите вложени в ремонта са съобразени с гаранцията, която е дадена от производителя на частите и официалният вносител за България / Продавач. В случаите на дефектирала част по вина на Производителя, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД, подменя вложената в автомобила част за своя сметка, а вносителя при основателна рекламация подменя дефектиралата част за негова сметка.
 5. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не носи отговорност за повредени части, вложени в автомобила, които са повредени по вина на клиента или трети лица и Производителя откаже рекламация.
 6. Предявяването на Рекламация, свързана с дадена част сменена на автомобила се изпраща на вносителя и решението за това дали е обективна е приоритет на Производителя. Срока за произнасяне от страна на Производителя на частта е 45 дена.
 7. В случай на рекламация или некачествено извършен ремонт и причинени щети по автомобила, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД поема всички разходи в размер на нанесените щети по автомобила, като същият се отремонтира само и единствено в сервиза на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД.
 8. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не дава Гаранция в случаите в които клиенти носят части закупени от друг търговски обект.
 9. В случай на необичайни поведение или неизправност по автомобила след ремонт в Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД, незабавно се свържете с нас на дежурният ни тел 0878202121 и наш сътрудник ще ви даде указания.
 10. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД предоставя оборотен автомобил в случаите в които по вина на сервиза автомобила се ремонтира по Рекламация или Гаранция повече от 10 дена , при желание от страна на клиента.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регулират отношенията между КЛИЕНТА в качеството му на възложител на ремонт на автомобил и Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД в качеството му на изпълнител на ремонта. С подаване на поръчка КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 2. По смисъла на настоящите Общи условия ,КЛИЕНТ е всяко физическо или юридическо лице /или търговец по смисъла на ТЗ/, възложило на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД ремонт на автомобил, съгласно ПОРЪЧКА за ремонт.
 3. 3. По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влагат: части, консумативи и/или труд за ремонт или подмяна на детайли, възли, агрегати, консумативи или нанасяне на лакобояджийски материали или извършване на диагностични и регулировъчни операции по автомобила.
 4. По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставено му за ползване на друго договорно или правно основание.
 5. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница на адрес – http://dunevmotorsport-r21.com

ІІ. ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА. ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕМОНТА

 1. Автомобилът се предава на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД от КЛИЕНТА за извършване на възложения ремонт лично от клиента, чрез заявка по телефон или чрез Пътна Помощ упълномощена от собственика на автомобила , задължително се посочват данните за контакт на КЛИЕНТА, както и автомобилът с индивидуализиращите го белези (марка/модел, номер на рама – пълен или кратък, дата на първа регистрация, държавен регистрационен номер). При приемане на автомобила
 2. При приемане на автомобила Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД има право да направи снимки на автомобила и неговото оборудване, като тези снимки ще се считат за надлежно доказателство за видимите дефекти и/или щети по автомобила и наличното му оборудване. Желателно е при приемането автомобилът да бъде чист, в противен случай Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не отговаря за щети, които не са могли да бъдат констатирани поради замърсеност на автомобила.
 3. Потвърждаването на ПОРЪЧКАТА за ремонт от КЛИЕНТА на място или по телефона към Приемчика означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат, приема и се съгласява напълно с настоящите Общи условия.
 4. Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ и Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД се съгласяват да определят свои оправомощени представители, чиито данни за контакт се изписват надлежно в ПОРЪЧКАТА, като за Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД това са лицата, заемащи длъжността „Приемчик”, а за КЛИЕНТА – лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон или от оправомощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД извършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.
 5. В допълнение към условията по т.9 всяко лице, което предоставя автомобил за ремонт и/или е преносител на документите по т.14 от настоящите Общи условия се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от собственика на автомобила.
 6. Оформянето на сервизната поръчка се извършва след изслушване на КЛИЕНТА и преглед на техническото състояние на автомобила от Приемчика. Установените неизправности се записват в поръчката, като отстраняването им се съгласува с КЛИЕНТА.
 7. В ПОРЪЧКАТА и прилежащия и документ за приемане се посочват: пореден номер, дата и час на възлагане на ремонта, предполагаема дата и час на приключване на ремонта, данни за КЛИЕНТА – име, адрес, ЕГН/ЕИК, телефон за връзка, е-mail адрес; индивидуализиращи данни за автомобила описани в т. 6, установените неизправности и заявените от КЛИЕНТА сервизни и ремонтни дейности; увреждания по лаковото покритие на купето; липса на елементи от заводската комплектация на автомобила, както и специфични изисквания на КЛИЕНТА, ако има такива.
 8. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила за ремонт само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат отстранени от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с повредени, изчезнали или погинали предмети, вещи и/или ценности.
 9. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД контактен ключ на автомобила с необходимите дистанционни за аларма и/или имобилайзер, специални ключове за джанти, необходимата сервизна документация, свидетелство за регистрация на автомобила, валидна застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен периодичен технически преглед във връзка с възложения ремонт.
 10. Автомобилът се приема от Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД след предварително уговорен ден и час на приемане. В противен случай ще бъде приет през деня при наличие на възможност, като КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за евентуално забавяне на приемането или пренасочване за друга дата.

ІІІ. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

 1. Необходимите резервни части, възли, агрегати, консумативи и материали за възложения ремонт се доставят от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД за сметка на КЛИЕНТА.
 2. При необходимост, по собствена преценка и без изричното съгласие на КЛИЕНТА, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД има право да ползва подизпълнители при извършването на ремонта или на отделни технологични операции по време на ремонта.
 3. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.
 4. В случай че към датата на възлагане на ремонта Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не разполага на склад с резервните части, необходими за извършването на ремонта, прогнозираният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните части.
 5. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД има право по време на ремонта, с цел диагностициране на неизправностите и установяване качеството на извършените технически операции да извършва пътни проби на автомобила и да транспортира автомобила на собствен ход във връзка с т.17 от настоящите Общи условия.
 6. Тогава когато автомобил е докаран в сервиза за установяване на дефект, който не се проявява в момента на приемане и не може да бъде демонстриран, сервизът има право да извърши ремонтни дейности, които по негова преценка са подходящи за случая, а рискът от евентуални рецидиви и необходими допълнителни ремонти се носи от КЛИЕНТА.
 7. За периода на извършване на ремонта Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД ,няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване, освен ако не е договорено нещо друго. КЛИЕТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.
 8. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната Поръчка, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни операции. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни операции на своя отговорност.
 9. В случай че КЛИЕНТЪТ даде съгласието си за извършване на допълнителни ремонтни работи, това се отразява в Поръчката и се счита за валидно. Допълнителните ремонтни работи, отразени в поръчката се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД, валидна към момента на извършване на съответните сервизни операции.
 10. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от два дни, в сервизната база на изпълнителя, за съгласуване на допълнително възникналите ремонти по автомобила.
 11. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже извършването на необходимите допълнителните ремонти, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не носи отговорност за сигурността на автомобила.
 12. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже писмено от възложения ремонт във всеки един момент, като в такъв случай се задължава да заплати на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД всички направени до момента на отказа разходи по ремонта на автомобила, в това число всички поръчани резервни части и/или консумативи. За така дължимите суми се прилага раздел IV от тези Общи условия.

ІV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 1. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД извършва възложения ремонт /в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т. 24 срещу  заплащане от КЛИЕНТА, по действащите цени в момента на ценообразуването на вложения труд, съгласно т. 29 и т. 30 от настоящите Общи условия и вложените резервни части и материали, определени съгласно цени на дребно на резервните части от ценоразписа на Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД.
 2. Стойността на авторемонтните операции се определя на база заложени цени на услуги или сервизни часове по нормативи, както следва:

-29.1. за ремонтно-технологични операции – по нормативи на завода-производител

-29.2. за тенекеджийски и бояджийски операции – по калкулация от програма DAT или друга система, одобрена от застрахователя на автомобила

 1. Цената на един сервизен час е съгласно ценовите ставки за труд на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД към датата на ценообразуването/фактурирането. Актуалните ценови ставки се публикуват в приемната на сервиза.
 2. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД стойността на ремонта, съгласно посочените в т. 29 нормативи, срещу издадена от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД поръчка. Плащането на цялата стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД по друг сключен между тях договор, е задължително условие за получаване на автомобила от КЛИЕНТА, освен ако не е договорено друго.
 3. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД или по посочените в издадената от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД фактура банкови сметки в срок до 7 /седем/ дни от нейното издаване, освен ако с КЛИЕНТА не е изрично договорено друго.
 4. Когато при приемане на автомобила и възлагане на ремонта ,прогнозната стойност надвишава 2000 лв. / две хиляди лева / с включено ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД авансово част от прогнозната стойност на ремонта, в размер на 50% /петдесет процента/ от същата сума. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта / респективно за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части /, като срокът за извършването на ремонта започва да тече от датата, следваща датата на получаване на авансовото плащане при наличие в склада на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД на всички резервни части, необходими за извършване на ремонта, а при хипотезата по т. 19 се удължава с времето, необходимо за доставката на неналичните резервни части.
 5. При забава за плащане в сроковете по т.32, КЛИЕНТЪТ дължи на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД неустойка в размер на 0,1% / нула цяло и един процента / върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % /петдесет процента/ от дължимата сума. При забава в плащането повече от 60 дни, Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД има право да предприеме всички действия, позволени от закона по принудително събиране на вземането си.
 6. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД при условията на Поръчката и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.
 7. Разпоредбите на т. 33, т.34 и т.35 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД е издадена фактура.
 8. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА.

 1. Приемчикът е задължен да информира КЛИЕНТА за завършването на ремонта, и да уговори ден и час за издаване на автомобила на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не спази предварително уговорения ден и час за издаване на автомобила от сервиза, автомобилът се издава при наличие на възможност и КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за евентуално забавяне на издаването.
 2. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт, представителите на страните извършват оглед на автомобила за неговата комплектност, пълнообемност и качество на извършените технически операции, оформяне на съпроводителните документи по ремонта, като вписват в съответната Поръчка и документ за приемане своите констатации. При липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.
 3. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т. 31, освен неустойката по т. 34 същият дължи на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД в размер на 10,00 /десет/ лева без включен ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД може да съхрани автомобила до получаването му от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.
 4. Автомобилът се предава задължително само на прeносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕНТА .
 5. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т. 14.

VІ. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ.

 1. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД гарантира качеството на извършените ремонтни дейности в следните срокове:

42.1. За ремонти извършени с влагане на резервни части или при директна продажба на такива на крайни клиенти, се спазват гаранционните условия на завода-производител, но не повече от 1 /една/ години от датата на приключване на ремонта /продажбата/.

42.2. За тенекеджийски и бояджийски ремонти – 12 / дванадесет/ месеца от датата на приключване на ремонта.

42.3. За техническо обслужване и извършване на регулировъчни операции без влагане на части до 7 /седем/ дни или 100 км пробег, което от събитията настъпи първо.

 1. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не поема гаранция за извършен ремонт, когато по желание на КЛИЕНТА се използват неоригинални или употребявани резервни части и материали или закупени от друг търговец резервни части и материали.
 2. В случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен ремонт и/или вложени некачествени или неподходящи резервни части, с изключение на случаите по т.43 от настоящите Общи условия, разходите за тяхната подмяна са за сметка на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД . Във всички случаи на извършен ремонт Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.
 3. Предоставената от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД гаранция относно извършения ремонт не е валидна при следните условия:

45.1. Повреди настъпили вследствие на естественото износване на детайлите;

45.2. експлоатацията на автомобила не е съобразена с изискванията, изрично указани в „Ръководство на потребителя” на производителя на съответната марка автомобили или с препоръките на Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД, направени по повод на извършени предходни ремонти, или в друга връзка;

45.3. Повреди настъпили вследствие на използвани гориво-смазочни материали и охлаждащи течности с параметри и експлоатационни показатели, различни от предписаните от завода-производител на автомобила;

45.4. На автомобила са извършени конструктивни промени или трансформации при неспазване на изискуемите условия и процедури от производителя, или са извършени от неоторизирани за това лица;

45.5. При извършени предходни ремонти в неоторизирани от производителя сервизи; 45.6. Автомобилът е бил ползван за цели, за които не е специално оборудван и предназначен;

45.7. Неизправности, причинени от претърпени ПТП или в следствие на отремонтиране на ПТП несъобразено с предписанията на производителя, щети породени от влиянието на външни фактори, като наранявания от пътни настилки, от атмосферни условия, повреди причинени от животни и растения, падащи предмети , довели до повреди по лаковото покритие на автомобила; стихийни бедствия и природни явления като земетресения, градушки, наводнения, дъждове, бури, пожари и други; корозия по елементите от изпускателната система, джантите и хромираните части;

45.8. При манипулирани показания на пробега на автомобила.

 1. Всички сменени дефектирали части за сметка на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД или на завода производител, стават собственост на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.
 2. Във всички останали случаи, извън посочените в т. 46, КЛИЕТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на ПОРЪЧКАТА. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.
 3. КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламации по търговските гаранции, посочени в настоящия раздел на адреса на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД, на който автомобилът е бил приет за извършване на ремонта по който се прави рекламация. При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪТ задължително прилага документите, на които се основава претенцията, в това число сервизната поръчка или фактурата за ремонта – предмет на рекламация.
 4. В случай че Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД откаже предявена рекламация като неоснователна, КЛИЕНТЪТ се задължава в срок от 2 /два/ дни от получаване на отказа да заплати на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД всички разходи направени във връзка с установяване на основателността на претенцията, в това число направени проверки, измервания, диагностика, консумативи и прочие. Същото се отнaся и за проверки относно съмнения и направени проверки в други сервизи които не са основателни.
 5. Горепосочените условия на предоставените от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД търговски гаранции не засягат правата на потребителите, установени в Закона за защита на потребителите.

VІІ. ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ.

 1. Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, както и за погиване и/или повреждане на МПС, в случай на настъпване на обективни извънредни обстоятелства /форсмажорни условия/. За форсмажорни се определят тези условия, които са предизвикани /създадени/ настъпили в резултат на природни явления и/или бедствия /градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, земетресение , пожар ит.н./, на агресивни действия /война, бунт, обща стачка, масови хулигански прояви и/или вандализъм/, на промяна в законодателството на страната, и които въпреки полагане на грижата на добрия стопанин поставят Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД в незабавна невъзможност да извършва обичайната си автосервизна дейност, както и всякакви други настъпили условия, чиито вид /произход/ характер ги определя като извънредни.
 2. При настъпване на извънредни обстоятелства, страните, водени от волята за добронамереност и полагайки грижата на добрия стопанин, уреждат взаимоотношенията си с оглед конкретната обективна обстановка и настоящите Общи условия с изключение на тези от тях, чието спазване е невъзможно предвид настъпилите обстоятелства.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 1. Всички уведомления между Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своеремеnно /но не по-късно от 3 дни/ другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването им.
 2. Със заявяването на ПОРЪЧКА за ремонт КЛИЕНТЪТ се съгласява и заявява, че по смисъла на ЗЗП /Закон за защита на потребителя/ и ЗЕТ /Закон за електронната търговия/ дава изричното си предварително съгласие безсрочно /до момента на изричното му писмено оттегляне/ да получава от Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД не поискани търговски съобщения, свързани със сервизната му дейност. Клиентът декларира, че е уведомен за това, че за целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) („GDPR“), Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни е приел правила за защита на личните данни, наречени Уведомление за поверителност, което е достъпно на следните електронен адрес: // www.dunevmotorsport-r21.com//;имейл: dunevmotorsport@gmail.com, както и на адреса на управление на дружеството: София, бул.Асен Йорданов 4.
 3. Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД в качеството му на администратор на данни се задължава да прилага всички необходими организационни и технически мерки при обработка на личните данни, описани в т.6 от настоящите Общи условия. Администраторът се задължава да обработва предоставените от КЛИЕНТА лични данни единствено за целите на сключване и изпълнение на договор, вкл. преддоговорните отношения, за предоставяне на услуги и информация, спазване на законови задължения, възложени на Администратора на данни, предоставено съгласие, за гарантиране на законни интереси на Администратора.
 4. Администраторът осигурява упражняването на всички приложими права спрямо личните данни, които обработва като: достъп, информация, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, преносимост, изтриване, жалба до КЗЛД и др. Тези права могат да бъдат упражнени чрез подаване на заявление лично на адреса на управление на дружеството или чрез електронна поща на имейл: dunevmotorsport@gmail.com
 5. Администраторът гарантира, че критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни, включват продължителността на текущото взаимоотношение с КЛИЕНТА и предоставяне на услугите съгласно договора между страните, правни задължения или правно положение на Администратора (например по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).
 6. Администраторът гарантира, че при предоставяне на данните на обработващ лични данни, използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и осигурява защита на правата на субектите на данни.
 7. Споровете между страните по съответната ПОРЪЧКА и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобили, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението , както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд съгласно разпоредбите на ГПК.
 8. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително то не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.
 9. Дунев Мотор Спорт Р 21 ЕООД си запазва правото едностранно да допълва, променя, изменя и отменя настоящите Общи условия и/или части от тях, като се задължава да ги оповести публично. Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на Дунев Мотор Спорт Р21 ЕООД и са в сила, считано от 21.01.2019 г