Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

eu op

На 18.08.2016 г. „Дунев Мотор Спорт-Р- 21“ ЕООД сключи административен договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003- 0393-C01 по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ

BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект „Разкриване на нови

работни места в „Дунев Мотор Спорт-Р- 21“ ЕООД“.

Проектът е на стойност 200 301.00 лв, от които 170 255,85 лева европейско и 30 045,15 лева

национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към създаването на устойчиви работни места на безработни

лица, в т.ч. и на младежи до 29 години, чрез ползване на средства за труд и инвестиции, свързани

с разкриването на нови работни места в съответствие с потребностите и организационната

стратегия за развитие на Дунев Мотор Спорт-Р- 21 ЕООД.

Изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в „Дунев Мотор Спорт-Р- 21“ ЕООД“ е

насочено към постигане на следните крайни цели:

 Осигуряване на заетост на безработни лица, в т.ч. и на една то най-уязвимите след тях

групи – младежите до 29 години;

 Подпомагането им да намерят подходящата за тях работа и да придобият опит

Изпълнението на проекта ще се осъществи чрез следните дейности:

Дейност №1 – Организация и управление на проекта;

Дейност №2 – Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;

Дейност №3 – Предоставяне на професионално обучение по част от професия по втора

квалификационна степен на вече наетите по проекта лица;

Дейност №4 – Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със

създаването на нови работни места;

Дейност №5 – Информиране и публичност.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Дата на стартиране – 18.08.2016 г.

Дата на приключване – 18.02.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *